wwwjor1dan.tk

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

هـًالْوُجـًع فـِـي غـيبتـٍـٍـكْ أرْبـَكْ لْـسـًآنـِـي آأح!مـدري أآوف!مـدري آأأي

اذهب الى الأسفل

جديد هـًالْوُجـًع فـِـي غـيبتـٍـٍـكْ أرْبـَكْ لْـسـًآنـِـي آأح!مـدري أآوف!مـدري آأأي

مُساهمة من طرف Omar في الأربعاء يوليو 08, 2009 3:12 pm

███ ●● e N t E r


لَآتْـزَوِّدْنـِــيْ نـِـحــِـيّْــبّ
وأنـتْ تـِـدْرِيْ
إنـِّــٍـٍـكْ أغـْلــَـَـًـىْ
مـِـِنّ دَخــَلْ قــَـَلْـبـــِـيْ
وُسـَـمـٍـيّـتــًهْ [ حـبـيـب ]
لًآتـْـبــًـكـِّـيْ اْللْـيـِّـلْ
فـِـِـ بْعـــَـًـَاآدكْ حبـيـــِـِبـي
وُتـــَـَـآخــِذ الـقـَمـْرًهـ
وُتــِـغــٍـٍــيــّـبْ
وُلَآتزيــّدْالْـرُّوُحْ غــُـرْبـــَـًهْ
فـُـُوُقْ غــُـرْبـــَـَهْ
وُ تـِـِـبــْـعـــٍـٍـٍـدْ
وتــٍـٍـصـْـبـــِـِـحْ [ غـريــب ]
لَأجــِـلْ هـًـذَآ ..
جــِـِـيْــتّ أنـــَـَـًآدِيّ
شـُـوُق قــَـَـلْـبـــِـِـكْ
لآيــــٍـٍـصـِّـدْ~
وُلَـآ يــِـِغــيــّـبْ
أنــْـتَ تــِـدْرٍيْ..فــِـِـيْ بـعــَـًاآدك
وُشْ يـــِـِـصـٍــيـّـرْ؟؟
[ النـجـوم تطيح ] !!
لــَـَوْ عـَـنــِّـيْ رَحـًـلْـتّ
و [ الغـيــوم تصــيــح ]
لـًـًوْ مــٍـٍـنـــِـِـِّـيْ زعــًـلْـت
لــَـَوْ هــَـجـًـرْت وصـِـرْتـ
[ أنــَـآنــِـِـيْ ]
يــخـْـتــِـِـِـنــٍـقْ صـُـوّتْ
الـْأغــًـًـَاآنــِـِـيّ
وُ الـّـأمــَـًآنــِـِـيْ تـمــُـوت..
بـ أطـْرآفْ الـ’مـُـوًآنــِـِـي~
لأجـِـل هذآ يـاحبيبي
جـــِــيت لك
[ كـلـي أنــــاآ ]
ارتجـِــيـكْ بـــ’ حـُـبـِّـنـآ
وًارتـِـِـجـي قـلـْـبــِـك الــوآفــِـي
لًآ يــِـصــدّ وُ لآ يــغـِـيـبّ
صـَـبــًـًآحـُكـُم / مـَـَســآئـْـكـٌم } غـًـلَآ وْ حـُـبّ


اْلّـصـَّـآحـِـب اللي
جـِـرُوحـِــيّ جـَـًآت~
بـ غ ـيآبــًـهْ ●●
لـِـيـْـتـَـهْ دِقــٍــيـقـَهْ~
يــِـشــَآرٍكـْـنـِـِـيّ

{مـُـعــآنـَـًاتــِـي●●

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


إنـْــتَ يــَـَـًا}أغـْـلـَىىْ
مـِـِــنْ عـُـيــونـِـِــيْ
وُ مـِـن حـَـيآتـِـيْ~

الْفـَـَـرَحْ غــَـآيــِـبْ!!
فـِـي [ بـُـعْدَكْ ]
يـــَـًـًـًاآ "غـنــآتــِـي"~


﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


يـَقـْـتـِـلنـِي{ غ ـيـآبــِـكْ}
وُأنـــَـًآ اللـِّـيْ l مـيـِّـتٍ l ..
مـِـِنْ زَمـــًـَآنّ!!
مـَـيــِّـتِّ مـِـنْ عـًـذآبــِـكْ
وُمـِـنْ جـفــَـآآ

وقـتـِـن عـًــصـآنــِـي ~﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


يــآنــَـَـًـًآسْ !!مـِـِـنْ يـتـشـفـَّـعْ لـِــيّ؟عـِـِـنـْدً الـِّذي [خــآطـِري يهـوآهـ]أَبـْـغــَـَـآهـْ يـــَـَـآنــــَـًآسْ~يــِـرْجـَـعْ لــِـِـي..وُ يـفـِـكـْـنــِّـٍـٍـِـيْ
مـِـِـِـنْ { ح ـنـٍــيــن و آآهـ }

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


شـٍـٍـٍـفـْـتّ وُشّ سـَـَوَّىْ
غــِـِـيـآبــِـِـكّ؟؟
لآ.. حــبــَـًآيــبْ
لًآ.. رِفــَـَـآيـــِـِقّ""
لآ. ولآ.. حـَـتـَّـى
صــحــآآيــِـِــبّ!!﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


فــِـِــيْ.. غِ ـيــَـًآبــكْيــِـصْـبــٍـٍـحْ الْـعـــًـًـَاآلـَمْفـَـَرآآغ~فــَـَرآغْ~﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
فـِـِـيْ { غـِـيــــٍـبـتكْ ..

مـَـدْرِيْ وُشْ لــُوْن اْلوُجـَـعْ ؟

أرْبـًكْ لـِـسآنـِــيّ!!

حـِـِـيـيـيـيـٍّـلْ مـُـؤْلـِـِـِـمّ

آآخ..!

مــَـَـًدْرٍيّ

آآإأآوُفـْ !

مــًـًـَدْرٍيْ

أآيْ !!~﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

تـِقـُولِ الْـبـُـِـِعـْدّ.. مــَـًاينـْـطــَـًاقْ

تــَـَـًعـًاآآلْ.. وُكَـحـِّــٍـٍـلْ عـْـيـُـونـٍـٍـيْ

بـ عـِــيـْنـٍـٍكْ سًاآعـًـًةَ الْمـَلْقــَاآ

تـَـَعـًـالْ اضْـوٍيّ مـِـِسـَافـًـاتــِـِـيّ

وٌلـِـِيلٍ مـَـَاآيـْـعـَرْف اشْرَاآقّ..

تـًـًعـَاآلّ}اسْكـِـِنْ وُسَطْ قـَـَلْـبــِـِـيْ

وٌ طـُـوْلَ الْـعـُـُمْــرّ بــُهْ ابـْقـَـَى ـآ

أنـــَـًـًاآ وَقـْـْتــٍـٍيْ أبــِـيْــهّ وِيــَّــاآكّ

و أعـِـِــيـْــشّ الْدَّهْـرٍ

[ لـٍـٍـٍكْ مـِـِشْـتـَـاآقّ

يــُـهــُـوونَ الْجـَـَرْحّ بـ وُجــُـُـوّدٍكّ!!

وً لَآ "غــٍـٍــيــّـبــًـًـةْ" بــَـهــَـَـَـًاآ أًشـْــقــَـَـى ـآ َ!!

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏أنـِـتَ أًكْـثـًــِـِـرّ مـِـ’ــِنْ حَ ـبـِــيــّـبْ
أنـْـتَ لـٍـٍـيْ .. مـَـعْـنـًـًىّ وَطــًـًنّ。。
وُأَنـْــتَ أَقـْــ’ِـِـرًبْ مـِـِــْن قـٍـٍـرِيــّـبْ
رِمـْـشّ وُشـْــعــُـوّرْ وُ جـَـٍـٍـفـِـنّ。。
يـًـًعْـنـِـِـيّ مـِـِـِنْ غـ’ِـِيرِكّ غـَريـّبْ
لَآ مـَـَدِيـــٍـٍنــَـ’ـَـًـًـهْ .. وُ لا سَـكـًنّ。。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏أبــِـِـيـّكْ تـُـؤْمـٍـٍـٍنْ ~ بـ / انْـكـِـِسـًـًـَـَـاآريْ ~
لـِيــًا غـِـبْـتّ
وَ " أبــِـيـْكّ " تـَشْعـِـِـرْ فـِـيْ
دُمـُــوعْ الْمـًحـَـًـاآجـِـِرّ
× مـَاأقـُــوْلّ × أنـَـاآ فــِـِـيْ غـِـيْـبـتــِـِكْ
[طـِـِحْـتّ وَ انْصـًـبّـتْ]
أقــُـولْ : جـَـرْحـِـيّ : صـَـَـًـاآرْ..
عـِـِشْـقَ الْخـًنــَـَـًاآجـِـِرّ!![center]
غـِــيْـبــِـتــٍـٍـكْ . . [ وُجْــدَاآنْ، وُ أَحْــزَانّ، وُ هـُمـُــِـِوُمّ]
تـِـِـتــْـعــِـِـٍـٍـبْأَفـْــكـًـــَـًاآرِيّ ’’,, وُ تـِـسـَبـِّــِـِـبْ لـِـِيّ عـِــيَـــاآ ..!
صِـــدقْ .. أنــــَـَـًـًآمـِـِـشْـتـــآاقْ !!
لَـكـِّــٍـٍــنــِّـيْ ... كـِـتــُــوْمّ ’ ’
أجـْــبـــِـِرّعـْـزُومــِـِــيْ .. وُ
[ يـــِـمْنـَـعْـنــِـِــيْ الْـحـٍــــيــــَـًـًاآ ~﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

مـَـًاآ..قـِـِلْـتّ..لـِـِـِكْ..
سـَوِّيـــّـتْ ..فـِـِــيــنــٍـٍــيْ..جـَـرِيــْــــمـــَهْ!!
لـَعـًـبْتّ .. بــَأًعْـصـــًـًـَآابـــِـِــيّ..
مــِـِـنْ.. غــِـِـيــًـًـابْ.. لـ غـْــيــــَـًاآبّ
مــــَـَـًاآ قـِـِـلْتـّ لـٍـٍـٍكْ :
إنَّ..الْــ عــًـوَاآقــِـِـِـبْ .. وًخـِــــيْــمــًهّ..؟!
وُاْنـْـتــًهّ .. وًلَآ.. حَسَّـبْـتِ.. لـٍـٍـيّ
أيـَّــٍـٍـةْ .. حْـســًـًـَـَاآبْـــ~

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏


[center]███ ●● ε x ί ţلأجـٍـٍلْ هَـذآ..يــ’ـآ ح ـبـِـيـبــِـيّ,,
جـيــتْ أقـُــوُلْ الـ يـٌومْ:
أنـــَـًـًآ مـِـشـْتـًــآقْ..
وُ شــُوقـٍـٍـيْ لـِـِكْ { كـِـبــيــرّ
تـِـِكـْفـَىى لآتـِـِغـيـب..
لَو تدرٍي فـِـِـيْ بعـًآدٍكْ,
يــَـَـًآ حـبـيـبـيّ
وٌشْ جًـرى!
كـفـَّـنـَـتْ روُحــِـِـي} فـًـرَحـْهــًـًـَآ!
وُأًنـْـتـّ قـَـلْـبــِـِـِكْ..
مــَـَـًـًآدَرًى’-
وُلْـبــٍـٍـسَـتْ عـِــيـنــٍـٍــيْ[ سـُـوآدْ ]
وٌاللـِّـيْ مـَـًآيـَدْرٍي درآ
وأنــتـ غـًـآيـب~
يـَـآ بـَعـًدْ{ كـِّـلٍ الـْـ حـبـآيب
وُمـًـًـَآدًريت بـ قلب ذآيـبْ
يـرْتـِـِـجـٍـيك و مـًـآ تـِـجـيبّ
يـــِـِـحـْـتـ’ـريّـكْ وُكـلّ مـًرَّهـ-’
يــِـرْجـًعْ وُ ظـًنـَّـهْ}يـخـِــيـبْ
لأجـِـِـلْ هـَـذآ يــَـَآ..حـبـيـبـ-’ـي
جـيت أقـُـول الـيوم:
"تـَـكْـفـًـى"
إرْجـًـعْ وُخـَـلـِّـكْ قـريب-’
لًآتـِـِـغــيـّـبْ~
لآتـِـِـغــيـّـبْ
يــًـًـآ ح ـبيـبـيّ ] لًآ تـِـِـغـِـِــيـّـبْ

[/center]
[/center]

Omar
المستشار العام
المستشار العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1032
نقاط : 1113
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 27/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: هـًالْوُجـًع فـِـي غـيبتـٍـٍـكْ أرْبـَكْ لْـسـًآنـِـي آأح!مـدري أآوف!مـدري آأأي

مُساهمة من طرف أشـــرقــــت في الأربعاء يوليو 08, 2009 4:43 pm

ياسلام ياسلام

ابو عمير

كتير حلوة هالكلمات وراقية

مشكور على كل حرف مشرق

تحياتي وتقديري
avatar
أشـــرقــــت
المراقب العام
المراقب العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1458
نقاط : 1585
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
الموقع : الاردن بلد الاصالة والفرسان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: هـًالْوُجـًع فـِـي غـيبتـٍـٍـكْ أرْبـَكْ لْـسـًآنـِـي آأح!مـدري أآوف!مـدري آأأي

مُساهمة من طرف Angel white في الأربعاء يوليو 08, 2009 8:50 pm

كلماات و صوور كتييير حلووووه
avatar
Angel white
اردني مميز
اردني مميز

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 757
نقاط : 771
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 01/07/2009
العمر : 25

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: هـًالْوُجـًع فـِـي غـيبتـٍـٍـكْ أرْبـَكْ لْـسـًآنـِـي آأح!مـدري أآوف!مـدري آأأي

مُساهمة من طرف Omar في السبت يوليو 11, 2009 8:02 pm

أشرقت
الاجمل مشاركتك الراقيه

تسلمي على المرور
يعطيك العافيه
دمتي فارسة الفرسان
تقديري واحترامي

Omar
المستشار العام
المستشار العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1032
نقاط : 1113
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 27/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى